Kusas Skolas padome tikās šajā mācību gadā otro reizi (22.11.2018.) un priecājās par kopā ar pagasta vadību un ļaudīm, arī bērniem, paveiktajiem darbiem:

·         Hokeja laukumam uzliktas 2 kārtas akmeņu, vienu reizi noblietēts (sīkāk lasiet nākamajā “Aronas pagasta vēstis” numurā);

·         Pagasta pārvalde, atsaucoties uz Skolas padomes iesniegumu, ir demontējusi ēku pie slidotavas, kas bija kļuvusi iedzīvotāju, īpaši bērnu, veselībai bīstama;

·         Esam izlēmuši arhivēt Skolas padomes aktivitātes un veidot foto albūmu;

·         Esam izlēmuši arhivēt Kusas skolas aktivitātes (visi foto “satek” pie skolotājas Ineses Briškas) un veidot foto albumu (jo, izrādās, pēdējo gadu skolas notikumu atspoguļojums foto esot ļoti skops).

Jaunie lēmumi:

·         Nodot iesniegumu Aronas pagasta pārvaldei par papildus ātruma samazināšanas brīdinājuma ceļa zīmju nepieciešamību skolas apkārtnē bērnu drošībai;

·         Lai aicinātu aizdomāties bērnus un vecākus par attiecību kvalitāti, lai mazinātu agresiju un vairotu mīlestību, atbildīgas izvēles vispirms pašiem sevī, izsūtīt vecākiem mācību filmu skolēniem "Katrīna" un “Roberts” - par ņirgāšanos skolā;

·         Piedalīties ar muzikālu sveicienu skolas koncertā 20. dec.;

·         Noorganizēt “laimes aku” bērniem skolas svētku pasākuma diskotēkā 20. dec.

Krājam pozitīvos (patiesos) stāstus!


                   Skolas padomes sēdē

  17.10.2018. tika apstiprināts jauns skolas padomes reglaments (skatīt zemāk!), ievēlēts vadītājs Sigita Kokare Grunte un vietnieks Raimonds Putniņš. Vēl skolas padomē darbojas: Brigita Sergejeva, Jānis Liepiņš, Baiba Beķere, Brigita Šveica, Dace Baduna, Ieva Buldere, Lāsma Pļaviņa, Lolita Tipaine, Inese Briška, Andris Jansons, Semija Ozoliņa. Agris Sārs,  Veiksmi ieceru īstenošanā!

A.Sārs

 


Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 31.pantu un

Kusas pamatskolas Nolikumu

 

 

APSTIPRINĀTS

Skolas padomes sēdē

2018.gada 17.oktobrī

 

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Madonas novada Aronas pagastā

 

I. Vispārīgie jautājumi.

1.1. Skolas padome tiek izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības,

       pašvaldības,vecāku un skolas sadarbību. Padomes vispārīgos principus

       nosaka Skolas nolikums.

1.2. Padomes reglamentu un grozījumus tajā pēc saskaņošanas ar skolas

      direktoru   apstiprina Skolas padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

1.3. Priekšlikumus par grozījumiem reglamentā var iesniegt dibinātājs, vecāki, 

       skolotāji un skolēni.

 

II. Skolas padomes sastāvs.

2.1.Skolas padomes sastāvā var būt:

2.1.1.skolas direktors,

2.1.2.skolotāji,

2.1.3.Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes pārstāvis,

2.1.4.skolēnu vecāki,

2.1.5.skolēni.

2.2.Skolas padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu.

2.3.Vecāku pārstāvjiem ir jābūt vismaz vienam no katras klases, tajā skaitā, no

      katras apvienotās klases.

2.4.Vecāku pārstāvjiem Skolas padomē ir jābūt skaitliskā vairākumā.

 

 

III. Skolas padomes izveidošanas kārtība.

3.1.Direktors skolas padomē tiek iekļauts automātiski.

3.2.Skolēnu vecāku pārstāvjus deleģē klašu vecāku sapulces mācību gada sākumā.

      Klases audzinātājs tos iesaka direktoram.

3.3.Skolotāju pārstāvjus deleģē pedagoģiskie darbinieki mācību gada sākumā   

      pedagoģiskās padomes sēdē vai apspriedē pie direktora.

3.4.Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes pārstāvi deleģē pašvaldība.

3.5.Skolēnu pārstāvjus deleģē skolēnu līdzpārvalde.

3.6.Padomē ievēlētos pārstāvjus var atsaukt (pārvēlēt) tos deleģējušās vēlētāju

      kopas.

3.7.Vecāku un skolas darbinieku darbības ilgums padomē ir 2 gadi, izņemot

      gadījumus, kad viņi padomē tiek ievēlēti atkārtoti.

3.8.Padomi vada vadītājs, kuram ir vietnieks. Padomes vadītāju un

      vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi. Šos

      amatus nevar ieņemt vecāki, kuri vienlaicīgi ir arī skolas pedagogi.

 

IV. Skolas padomes darba organizācija.

4.1.Skolas padomi uz mācību gada pirmo sēdi sasauc skolas direktors oktobra

      mēnesī.

4.2.Turpmākās sēdes sasauc un vada padomes vadītājs.

4.3.Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.

4.4.Informācija par skolas padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem

      jautājumiem tiek izsūtīta elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.

4.5.Sēžu norise tiek protokolēta, aizpildot īpašu protokola veidlapu (Pielikums Nr.1).

      Protokoli glabājas skolas arhīva mapē  saskaņā ar apstiprinātu skolas lietu

      nomenklatūru.

4.6.Protokolistu katrai sēdei nozīmē padomes vadītājs. Pirmās sēdes protokola galvu

      aizpilda direktors.

4.7.Skolas padome pirmajā sēdē vienojas par turpmākajiem uzdevumiem un rīcību.

4.8.Skolas padomes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu.

4.9.Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomes sastāva.

4.10.Skolas padomes vadītājs piedalās nākošā mācību gada Zinību dienas vecāku

       kopsapulcē un informē par padomes lēmumiem, paveikto, iecerēm.

4.11. Nepieciešamības gadījumā skolas padome var rīkot paplašinātas sēdes,

        pieaicinot skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus, pašvaldības pārstāvjus.

 

 

V. Skolas padomes kompetence.

5.1. Veicina skolas sadarbību ar skolēnu vecākiem un sabiedrību.

5.2. Iesniedz priekšlikumus direktoram, skolēnu līdzpārvaldei un dibinātājam visos ar

       skolas darbu saistītos jautājumos, tajā skaitā, par skolas attīstību..

5.3. Var rosināt un veidot skolas atbalsta fondu.

5.4. Veic skolā pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un atskaitās 

       par to vecāku kopsapulcei.

5.5. Risina ar skolas ārpusstundu pasākumiem saistītos organizatoriskos jautājumus.

5.6. Skolas padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

 

 

VI. Noslēguma jautājumi.

6.1. Šis reglaments stājas spēkā līdz ar tā apstiprināšanu Skolas padomes sēdē.

6.2. Līdz ar to spēku zaudē 2010.gada 10.martā apstiprinātais Skolas padomes 

       nolikums.

 

SASKAŅOTS

Kusas pamatskolas direktors Agris Sārs

   


Informācija Kusas pamatskolas skolēnu vecākiem

2018./2019. m.g. sākumā

 

Kusas pamatskolas gada galvenie uzdevumi

 

1. Attīstīt skolēnu pašvērtējuma prasmes.  

 

2. Attīstīt un pilnveidot mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, realizējot caurviju tēmas.    

 

3. Sagaidot Latvijas simtgadi,

1)  pabeigt 100 lietu kolekciju veidošanu

2)  izveidot simtgades laika līnijas stāstus.

 

.

Mācību gada iedalījums.

Skolēnu brīvdienas 2018./2019. mācību gadā

þ  1. semestris : 03.09.2018.- 21.12.2018.

þ  2. semestris : 07.01.2019.- 31.05.2019. ( 1.-8. klasēm)

þ  9.klasei mācību gads beidzas 14.06.2019.

þ  Skolēnu brīvdienas:

1. Rudens              - no 22.10.2018. līdz 26.10.2018.

2. Ziemas               - no 24.12.2018. līdz 04.01.2019.

3. Pavasara             -no 11.03.2019. līdz 15.03.2019.

4. Vasaras              - no 03.06.2019. līdz 31.08.2019.

1.klasei papildus brīvdienas -no 11.02.2019. līdz 15.02.2019.

 

Interešu izglītības piedāvājums Kusas pamatskolā 2018./2019. m.g.*

 

1.      Tautisko deju pulc.  – vadīt. I. Ļubovicka                                               1.-9.kl.

2.      Mūzikas ansamblis, ģitārspēle- vadīt. A.Cimbulis                                  1.-9.kl.

3.      Jauno ceļu satiksmes dalībnieku (CSD) pulc. – vadīt. A. Sārs                1.-5.kl.

4.      Improvizācijas un teātra pulciņš  - vadīt. L.Vanaga                                1.-9.kl.

5.      Radošā darbnīca - vadīt. V.Frīdvalde                                                      2.-9.kl.

6.      Modelēšanas pulciņš - vadīt. A.Jansons                                                  1.-9.kl.

7.      Vizuālās mākslas pulc. - vadīt. A. Sārs                                                   1.-9.kl.

8.      „Tava iespēja”(uzņēmējdarbības pamati)- vadīt. V.Frīdvalde                2.-9. kl.                      

9.      Sporta pulciņš  – vadīt. A.Beķeris                                                           1.-9.kl.                                         

10.  Keramikas pulciņš- vadīt. J. Seiksts                                                        1.-9.kl.

11.  Mazpulki  - vadīt. B.Beķere                                                                    1.-9.kl.

12.  Dambrete, šahs - vad. A.Sārs                                                                  1.-9.kl.

 

*Skolēns tiek uzņemts uz vecāku iesnieguma pamata / Katrai nodarbībai atsevišķs iesniegums! Veidlapas pie klases audzinātāja.

 

Tautskolas un brīvā laika centra piedāvājums jebkuram iedzīvotājam

 

Dažādas neformālās izglītības nodarbības pēc ikmēneša plāna

( floristika, angļu valoda, keramika, māksla, mūzika, tradīcijas, sporta pasākumi  u.c.).

 

 

 

 

Atbalsta pasākumu piedāvājums 2018./2019. m.g.

 1. Pagarinātās dienas grupa 1.-4. kl. skolēniem.*
 2. Logopēda nodarbības.
 3. Individuālas konsultācijas mācību priekšmetos.

* Skolēns tiek uzņemts uz vecāku iesnieguma pamata

 

Skolēnu ēdināšana

 Valsts apmaksātas siltās pusdienas visiem 1.-4.kl. skolēniem un Madonas nov. pašvaldības apmaksātas visiem  5.-9.kl. audzēkņiem uz vecāku iesnieguma pamata * no 04.09.2018.

* Iesniegumu veidlapas 5.-9.kl. tiks izsniegtas katram skolēnam. Vecāku (aizbildņu) parakstītas, tās jāatsūta uz skolu.

 

Programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis” – visiem 1.-9.kl. skolēniem.    

                                                               

Skolēnu pārvadāšana

Apmaksātu talonu sistēma norādītā maršrutā (izsniedz Aronas pagasta pārvalde), arī interešu nodarbību apmeklējumiem Madonā. Skolēnus ārpus autobusa maršruta /Madona-Kusa-Linūži-Madona / vadā Aronas pagasta pārvaldes transports, pagasta autobusa šoferis Gunārs Mednis - t.29458178. Neskaidrību gadījumā vaicāt Aronas pagasta pārvaldē.

Skolēnu līdzpārvalde „Varžu dīķis”

Darbojas ievēlētie un aktīvākie audzēkņi. Pašreizējais līdzpārvaldes vadītājs- S.Ozoliņa, 9.kl.

 

Skolas padome

Darbojas pa vienam ievēlētam vecāku pārstāvim no katras klases, tiks sasaukta oktobra sākumā.

 

Tuvākie  pasākumi skolā ar skolēnu līdzdalību

Septembris  SKOLĀ:      Veselības diena Smeceres silā 06.09. / Drošības nedēļa/ Dzejas dienas/ Miķeļdienas   tirgus 28.09./

 

Īpašs brīdinājums skolas mācību grāmatu lietotājiem

Skolas bibliotēkā darbojas elektroniskā grāmatu reģistrācijas sistēma

Ja skolēna grāmatai būs „pazudis” ielīmētais svītrkods, šī grāmata kā skolas bibliotēkā reģistrētā vienība būs neatgriezeniski  zudusi. Tā netiks no lietotāja pieņemta atpakaļ, bet tiks pieprasīta grāmatas vērtības atlīdzināšana pilnā apmērā!

 

Darba režīms pirmajās dienās

Skolēni 03.09., kā arī 04.09.,05.09., un 07.09. tiek izvadāti no 13.00. 06.09. un no nākamās nedēļas – parastais skolas darba režīms līdz 16.00.

 

E-klase, skolēnu kavējumu pieteikšana, dienasgrāmatas

 

Skolas dokumentācija  darbojas skolvadības sistēmā „e-klase”. E-klasē vecākiem iespējams  pieteikt arī bērnu kavējumus, kā arī veikt  cita veida saziņu ar skolu un pedagogiem.

Skolas kavējuma gadījumā vecāku (aizbildņu) pienākums ir par katru gadījumu līdz tekošās dienas 9.00 paziņot klases audzinātājam. Ja tas netiek veikts, klases audzinātāja pienākums ir līdz 12.00 sazināties ar vecākiem. Ja to nav iespējams izdarīt, par faktu tiek informēts sociālais  vai bāriņtiesas darbinieks. Ja skolēnam semestra laikā uzkrājas 21 neatttaisnoti kavēta mācību stunda, skola informē novada izglītības pārvaldi.

           1.-5.kl. obligāta papīra formāta dienasgrāmata, skola nodrošina!

 

Izglītības portāla „uzdevumi.lv” izmantošana

Statistika pierāda aktīvo lietotāju sekmju uzlabošanos vidēji par 15-20%. Portāls funkcionāli ir savienots ar „e-klasi”. Vecāki var sekot līdzi bērna darbam līdzīgi kā „e-klasē”.

 

Personas datu aizsardzība

Skolas lietvedības darbā nepieciešama vecāku (aizbildņu) parakstīta piekrišana (būs speciāla veidlapa!) skolēnu un vecāku personas datu izmantošanai.

 

Kontakti, informācija

Skolas e-pasta adrese: kusasskola@madona.lv

Skolas tālruņi:  64829855;  28347743 (ikdienā pie direktora)                 

 Kusas pamatskolas darbs 2017./2018. mācību gadā.

Analīze un secinājumi.

 

Gada galveno uzdevumu izpildē veikts sekojošais:

 

1.      Pilnveidot individuālo darbu ar skolēniem.

   Individuālā darba nozīme  tradicionāli augsta sakarā ar klašu nelielo piepildījumu ( 6.klasē 1 skolēns, 9.klasē- 2, 1.un 2.klasē- pa 6 skolēniem) un apvienoto klašu ievērojamo īpatsvaru (2./4., 6./7., 8./9.). Skolotāji brīvprātīgi daudz strādāja ar vienīgo 6.klases skolēnu, diviem 9.klases skolēniem, kā arī  piedāvāja konsultācijas visos mācību priekšmetos. Individuālo darbu atviegloja skolotāja palīga štata vienība (6 kontaktstundas nedēļā no 01.09.2017.- pašvaldības finansējums). Virkne skolēnu sagatavoti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī dažādos ārpusstundu konkursos un sacensībās. Skolā mācījās 6 skolēni  ar diagnosticētiem mācīšanās traucējumiem (speciālās pamatizglītības programma (“…56”) un saņēma nepieciešamos atbalsta pasākumus. 12 skolēni regulāri apmeklēja logopēdiskās korekcijas nodarbības. Pievērsta uzmanība skolēnu individuālā progresa dinamikai, to izvērtējot katra mācību pusgada beigās un lietojot morālus un materiālus stimulus. 1.pusgadā stimulu kritērijs bija vidējā atzīme 6,5 un neviena vērtējuma zem “6”, otrajā pusgadā- skolēna individuālais progress salīdzinājumā ar 1.pusgada vidējo atzīmi (individuālā progresa balvu saņēma 4 skolēni!).

 

 

2.      Uzlabot mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, realizējot caurviju tēmas.

 

           Šādai sadarbībai varam minēt  konkrētus piemērus: 1) tēma “Mans brīvais laiks” (Nordplus projekta dalībnieki) prezentāciju veidošanā saistīja latviešu valodu, angļu valodu, informātiku; 2) caurviju tēma “Salīdzini 3 Baltijas valstis!”: vēsture+ģeogrāfija+sociālās zinības+sports+valodas; 3) “Es skrienu”: mūzika+valodas; 4) plastilīna figūru filmu veidošana: literatūra+māksla+karjeras izglītība+ sociālās zinības+tehnoloģiju lietojums; 5) “80 dienās ap zemeslodi” : literatūra+teātris(drāma)+māksla; 6) paskaidrojošie vārdi un iespraudumi: latviešu valoda+bioloģija; 7) “Latviešu gadskārtu tradīcijas”: vizuālā māksla+literatūra; 8)”Staburaga bērni”: literatūra+māksla; 9) vides izglītības tēmas 2./4/klasē: dabaszinības+sociālās zinības+mājturība, 10) augu šūnas 2./4.klasē: dabaszinības+bioloģija (mikroskops), 11) latviešu valoda+vēsture 8./9.kl., 12) krievu valoda+bioloģija 7./8.kl., 13) veselības diena “Braku takās”: sports+sociālās zinības utt. Caurviju tēmas būtībā tika realizētas arī mācību ekskursijās, kur savijās karjeras izglītība, vēsture, sociālās zinības, sports, literatūra u.c. mācību priekšmeti dažādās kombinācijās. Nav šaubu, ka šāda ievirze izglītības procesa organizēšanā pastiprināsies.

 

3.      Krāt Latvijas simtgadei veltītas 100 lietu kolekcijas.

          

            Tika papildinātas iepriekšējā mācību gadā uzsāktās kolekcijas un veidotas jaunas. Kā piemērus varam minēt vārdu kolekcijas, kā 1)Ziemassvētku izjūtu vārdi (tika eksponēta skolas vestibilā), 2)vārdi, ”Kas manu tautu stipru dara “. Tāpat tika veidotas nozīmīšu par vēsturiskiem notikumiem 8.kl.( ir vairāk nekā 100!), eņģelīšu kolekcija 2./4.kl. (šobrīd ir 64 eņģelīši!). Bibliotekāre A.Spūle savākusi plašu pildspalvu kolekciju. Tika uzsākta radošo darbu kolekcijas veidošana angļu valodā. 3.klasei ir iecere par ģimenēs reāli sūtītu (izmantotu) atklātnīšu kolekcijas veidošanu. Šīs aktivitātes palīdz uzturēt interesi par tuvojošās valsts simtgades notikumiem  un piešķir simbolisku vērtību mēru darbiem, kurus darām. Jaunajā mācību gadā process  turpināsies ar simtgades svētku reālo faktu. 

 

             4. Organizēt skolas 95 gadu svinības (salidojumu) 2018.g.12.maijā.

 

             Skolas 95 gadu jubilejas salidojums tika realizēts plānotajā laikā ar vadmotīvu “Skolas soma”. Sagatavošanā un organizēšanā tika iesaistīts viss skolas kolektīvs. Tika iespiests skolas buklets, izgatavoti plakāti un piemiņas pildspalvas. Sarīkojumu apmeklēja ne mazāk kā 170 reģistrēto dalībnieku. Par pasākumu daudz pozitīvu atsauksmju sociālajos tīklos un sabiedrībā.

 

            5. Realizēt Nordplus Junior jauniešu apmaiņas projektu “Darīsim kopā” 7.-8.kl.

             

            Skolotājas I.Sāres vadībā un ciešā sadarbībā ar skolotāju I.Brišku tika sekmīgi realizētas visas plānotās projekta aktivitātes. 2017.g.20.septembrī notika projekta klātienes nodarbības mūsu skolā (uzņēmām 29 lietuviešu un igauņu skolēnus!), bet noslēguma tikšanās- 2018.g.martā Igaunijā, Tartu Marta Reinika pamatskolā.  Projekta dalībnieki ir attīstījuši savas valodu un komunikāciju prasmes, reālu finanšu atskaišu un grāmatvedības kārtošanas prasmes, dalījušies ar savstarpējām publiskām prezentācijām, kā arī izveidojuši reālu Baltijas draudzības ceļu. Gūtas pozitīvas emocijas divu mācību gadu garumā. Būtībā šis ir veiksmīgs piemērs kompetencēs balstītas izglītības realizēšanai.

 

 

Kopumā mācību gada galvenie  uzdevumi ir sekmīgi paveikti.

 

 

Citi svarīgākie notikumu, sasniegumi, rādītāji:

 

Skolēnu skaits uz 01.09.2017. bija 68, uz 31.05.2018. - 68. Mācību gada laikā aizgāja 1 skolēns, atnāca arī 1 skolēns. Darbojās 3 apvienoto klašu komplekti: 2./4., 6./7. un 8./9.  Uz 2018./2019.mācību gada 1.klasi prognozējami 5-7 skolēni.

 

No  2018. gada 9. klases absolventiem (2) apliecību par pamatizglītību saņēma 2 skolēni.

 

Gada mācību darba analīzē konstatējami vairāki labi sasniegumi mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs ( Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības):   godalgotas vietas 7 skolēniem: M.Zvirgzdiņam- 2.vieta matemātikas olimpiādē 3.kl., L.Zālītei- 1.vieta, E.Ābrāmam, A.Romuļai, J.Dzenei-3.vieta vizuālās mākslas olimpiādē, M.Dvēselītim, S.Ozoliņai, J.Dzenei- atzinība 8.klases komandu olimpiādē ģeogrāfijā.

 

Skolēni guvuši teicamus panākumus vairākos izglītojošos konkursos:

1)      Laureāta nosaukumu Valsts valodas aģentūras konkursā “Kas manu tautu dara stipru” ieguva E.Muraško (4.kl.),

2)      R.Blaumaņa literāro darbu konkursā atzinību ieguva S.Blaua , J.Dzene, K.Pērkone (8.kl.),

3)      Tautisko deju kolektīvu skatē otrās pakāpes diplomu ieguva Kusas pamatskolas 1.-4.klases deju kolektīvs,

4)      Vidzemes reģionālajā teātra sporta turnīrā Valmierā 2.pakāpes diplomu ieguva Kusas pamatskolas komanda ( I.Kļaviņa, A.Rubene, R.Vilciņš, S.Bērtiņa),

5)      7.-9.kl. skolēnu grupa ar labiem panākumiem piedalījās Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās Valmierā. Sezonas kopvērtējumā iegūta 7.vieta starp 20 skolu komandām. Individuāli M.Dvēselītim 2.vieta 8.-9.klašu kopvērtējumā, kā arī 3.vieta Vidzemes atklātajā olimpiādē,

6)      2 zelta medaļas Latvijas skolu ziemas sporta festivālā ieguva U.Beķeris (8.kl.), bronzas medaļu- K.Pļaviņš. Šie panākumi Kusas pamatskolu ierindoja 8.vietā festivāla skolu kopvērtējumā,

7)       U.Beķeris izcīnīja 2.vietu distanču slēpošanā novada skolu reģionālajā spartakiādē B grupā, kā arī bronzas medaļu Latvijas stafetes komandas sastāvā Eiropas jaunatnes čempionātā ziemas orientēšanās sportā,

8)      3.vietu reģionālajā spartakiādē vieglatlētikā izcīnīja 4x100m komanda (U.Beķeris, S.Blaua, A.Bagātā, K.Pļaviņš)

9)      M.Liepiņš (1.kl.) izcīnīja 2.vietu starpskolu dambretes turnīrā Dzelzavā,

10)   Godalgotas vietas Madonas novada jaunatnes dambretes čempionāta atsevišķās  kārtās (2) ieguva A.Apšukrapše (3.kl.),

11)  O.Kalpaka piemiņas pasākumu ciklā otro vietu reģionālajā ierindas skatē ieguva 3.klases komanda, komandieris K.Putniņš)

12)   Latvijas Jauno ceļu satiksmes dalībnieku foruma sacensībās 2018.g.   komanda „Kusa-1” ( S.Kruglova, L.Sidrevics, S.Bērtiņa, R.Vilciņš)) izcīnīja uzvaru 1.kārtā (novads), 2.vietu 2.kārtā (Gulbenes reģions) un 5.vietu 3.kārtā (valsts fināls). Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu šī komanda panākusi valsts rezultāta kāpumu par 4 vietām. Kopumā konkursā piedalījās 392 komandas.

13)  CSDD konkursā “Ģribu būt mobils!” reģionālajā pusfinālā 3.vietu izcīnīja komanda “KUSA 8A” (S.Bērtiņa, S.Ozoliņa, M.Prauliņš, M.Dvēselītis).

14)  godalgotas vietas Latvijas individuālajās velodrošības sacensībās „Baložu velodrošība” ieguva  S.Bērtiņa, R.Vilciņš,  M.Zvirgzdiņš, S.Kruglova, L.Sidrevics, E.Enģele, L. Ūdre

15)  Kusas pamatskola ierindojās starp laureātēm CSDD ikgadējā valsts konkursā (“Ļabākā CSDD satiksmes drošības skola 2017”)

16)  8.klašu skolēnu novada erudīcijas konkursā jauktās komandas sastāvā godalgotu vietu ieguva A.Bagātā.

 

 

Kā spilgtākais ārpusstundu notikums minams skolas 95 gadu jubilejas salidojums. No pārējiem pasākumiem atzīmējami tradicionālā Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, lāpu gājiens), Ziemassvētki,  Popiela, zvana svētki un izlaidums. Vairākus pasākumus (Miķeļdienas tirgus kopā ar igauņu un lietuviešu skolēniem, Mošķīšu diena, Popiela, Krāsu nedēļa, Lieldienas, gada nomināciju pasākums) noorganizēja skolēnu līdzpārvalde.

 

Kā nozīmīgi skolēnus saliedējoši pasākumi vērtējama skolas kopīgā mācību ekskursija uz Rīgu (TV tornis, Dabas muzejs, LU dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jump Space ),  kā arī vienotā sporta diena 2017.g. rudenī un Veselības diena “Braku takās” mācību gada noslēgumā 29.maijā.

 

Mācību gada laikā skolēni mazākās grupās (klasēs) devušies ne mazāk kā 15 mācību un atpūtas ekskursijās, pārgājienos.

 

Skolas atpazīstamību vairoja līdzdalība I.Selecka dokumentālās filmas “Turpinājums” filmēšanā un līdzdalībā filmas pirmizrādēs.

 

2017./2018. gadā skola turpināja līdzdalību „Junior Achievement- Yuong Enterprise Latvija” dalībskolu programmā un aktīvi piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu pasākumos (skolēnu uzņēmumi: „SMU Lai prieks!”- dāvanu maisiņi, dāvaniņas svētkos un „Koka pasaule”- koka paliktnīši, trauciņi, dekori).

 

Skola aktīvi iesaistījās SIA „Zaļā josta” organizētajā konkursā „Tīrai Latvijai!”-izlietoto bateriju vākšanas konkursā (savāca 79 kg bateriju), kā arī makulatūras vākšanas konkursā (savākti 1640 kg ).

 

Skolēni atsaucīgi piedalījās labdarības pasākumos 2017.g.nogalē: apsveikumu- dāvaniņu darināšana Mārcienas pansionāta iemītniekiem, piedalīšanās pensionāru pasākumā Lauteres KN.

 

No 2017./2018. mācību gada sākuma ar pašvaldības atbalstu tika uzlabota skolas fiziskā vide: atvērta plānojuma garderobes 1.stāva vestibilā, kā arī flīzētie celiņi un kāpnes gar skolas austrumu fasādi. Tika atjaunotas puķu dobes gar šiem celiņiem. 2017.g.rudenī tika atvērts bērnu un jauniešu rotaļu laukums, kā arī iekārtots mākslīgais apgaismojums pie uzlejamās slidotavas. Minētie pasākumi uzlabo skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī ļauj dažādot mācību procesā iekļaujamās aktivitātes.

 

No 2017./2018. mācību gada septembra tika uzlabota skolēnu ēdināšana- ieviesta launaga ēdienreize.

 

Tradicionāli plašs bija skolas interešu izglītības piedāvājums: darbojās  11 dažādi pulciņi. Sakarā ar sporta skolotāja maiņu mācību gada vidū neizdevās pilnībā nodrošināt sporta pulciņu ritmisku darbu. Šajā mācību gadā nedarbojās  mazpulku pulciņš (vadītājas veselības stāvokļa dēļ).  

 

Skolā un multifunkcionālajā centrā “Pirmais stāvs” darbojās visu vecumu neformālās izglītības grupas, kur pieprasītākās bija aušanas, gleznošanas, keramikas, mūzikas ansambļa un dīdžejošanas nodarbības.

 

Sakarā ar dalību Madonas novada karjeras izglītības projektā vecāko klašu skolēniem realizēti regulāri (3) izbraukumi uz mācību centru BUTS (iepazīšanās ar aktuālām profesijām) Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, kā arī uz Madonas novada pašvaldību, Gaiziņkalnu un pie Aronas pagasta lauku uzņēmējiem- ražotājiem.

 

 

Secinājumi

Vadoties pēc pedagoģiskās padomes sēžu un iekšējās kontroles materiāliem, kā arī ievērojot skolas pēdējo darba gadu pēctecību un kontrolējošo institūciju norādījumus apzināti sekojoši skolas darba aktuālākie uzdevumi:

 

 1. Jāpilnveido individuālais darbs ar skolēniem, uzlabojot sadarbību ar atbalsta personālu.
 2. Jāturpina skolēnu lasītprasmes veicināšana.
 3. Jāpārdomā vienoti skolēnu patvaļu regulējoši mehānismi attiecībā uz valodas kultūru, mobilo ierīču lietošanu, mācību stundu tīšu traucēšanu.
 4. Jāpilnveido moderno tehnoloģiju pielietojuma prasmes.
 5. Jāuzlabo skolas apkārtnes fiziskā vide: āra kāpnes ziemeļu pusē,  sporta laukums.
 6. Jāuzlabo skolas telpu fiziskā vide: jāveic skolas ēdnīcas grīdu kapitālais remonts, jānodrošina siltā ūdens padeve tualetēs.
 7. Jāturpina resursu, tajā skaitā cilvēkresursu, optimizācijas pasākumi.
 8. Jāpilnveido komunikācija ar vecākiem, tajā skaitā, jāpilnveido skolas padomes darbs.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metodisks materiāls- atbalsts pozitīvai bērna  uzvedībai, disciplīnai 

no 6.februāra tikšanās ar psihologu.

 

Drošība

Atbildība

Cieņa

Klasē

·Saudzīgi izturies pret skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un IT
·Turi somā tikai skolas lietas
·Uz galda turi tikai to, kas nepieciešams stundai
·Somu turi pie galda
·Jaku vai citas drēbes liec uz krēsla atzveltnes vai atstāj garderobē
·Klasē ienāc un izej  mierīgi, pieturot durvis
·Ienākot klasē, dodies uz savu vietu

 

·Seko līdzi stundas darbam
·Vienmēr paņem līdzi visu stundai nepieciešamo
·Uz stundu ierodies sagatavojies (izpildījis visus mājas darbus)
·Pacel roku un sagaidi atļauju runāt, ja vēlies kaut ko teikt vai pajautāt
·Uzmanīgi klausies skolotāja norādījumus
·Atstāj savu darbavietu vai mācību kabinetu tikai ar skolotāja atļauju
·Ienākot klasē, sasveicinies
·Runā tad, kad tev dod vārdu
·Runā pieklājīgi un mierīgi
·Klasē ierodies pirms zvana
·No klases vari iziet, kad skolotāja ir paziņojusi par stundas beigām
·Mobiliem telefoniem jābūt bez skaņas režīmā

 

Gaitenī

·Staigā mierīgi
·Ej pa gaiteņa labo pusi
·Uzmanīgi un lēnām ver durvis
·Spēlē spēles piemērotā vietā

 

·Uzturi kārtību gaitenī – somas un citas mantas atstāj klases telpā
·Izmet atkritumus miskastē
·Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus
·Runā mierīgi
·Runā pieklājīgi
·Runā labus vārdus
·Sasveicinies ar visiem pieaugušajiem un tiem skolēniem, kurus pazīsti
·Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus

Sporta zālē

·Klausies un seko norādījumiem
·Savas mantas noliec tam paredzētajā vietā
·Kad saģērbies, dodies uz sporta zāli
·Izmanto sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju
·Ja met bumbu vai lec, pārliecinies, ka tur neviena
· nav

 

·Ievēro sporta zāles noteikumus
·Piedalies stundā, arī tad, ja esi atbrīvots
·Ņem un lieto tikai savas mantas
·Pēc nodarbības noliec vietā un sakārto izmantoto inventāru
·Apmeklē tualeti pirms stundas

 

·Sasveicinies, ienākot sporta zālē
·Izturies pieklājīgi

 

Tualetē

·Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, vai tualetē ir tualetes papīrs
·Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, ka tualetes durvis ir aizvērtas
·Pēc tualetes lietošanas nomazgā rokas
·Tualetes telpā uzturies tikai tik ilgi, cik nepieciešams

 

·Apmeklē tualeti pirms stundas
·Pēc tualetes lietošanas norauj ūdeni
·Pēc tualetes lietošanas izlietoto papīru izmet norādītajā vietā
·Pēc tualetes lietošanas pārliecinies, ka pods ir tīrs
·Lieto tikai tik tualetes papīru, cik tev ir nepieciešams
·Izturies pieklājīgi pret tualetes iekārtām
·Uzgaidi ārpusē, ja tualete aizņemta
·Uzturies tualetē tikai tad, ja tev ir vajadzība

Sabiedriskā transporta pieturā

·Mierīgi gaidi autobusu
·Ievēro satiksmes noteikumus iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļa
•Ierodies laikus
·Runā pieklājīgi
·Palaid pa priekšu sievietes un pieaugušos
·Ievēro uzvedības kultūru sabiedriskajās vietās

Ekskursijā

•Ņem līdzi tikai ekskursijā nepieciešamās lietas
·Klausies un seko norādījumiem
·Ievēro drošības instrukcijas

 

·Ierodies precīzi norādītajā laikā
·Uzturi kārtību autobusā
·Klausies autobusa vadītāja norādījumus

 

 

·Klausies gida stāstīto
·Esi ieinteresēts par notikušo
·Esi  pieklājīgs
·Runā tikai tad, kad tev dod vārdu

 

Skolotāju istabā/Direktora kabinetā

·Telpā ienāc/izej mierīgi, pieturot durvis
·Somu turi pie krēsla

 

•Pieklauvē pirms ienāc
·Pārliecinies, ka direktors/ skolotāja var veltīt tev laiku
·Ienākot, sasveicinies
·Izsaki savu viedokli un runā mierīgi

Pirms skolas/ Pēc skolas

·Skolā ienākot, durvis ver vaļā lēnām, arī durvis aizver lēnām.
· Ja kāds nāk aiz tevis, pieturi durvis
·Ej lejā pa trepēm lēnām
·Ej augšā pa labo pusi
·Palaid, ja kāds steidzas
·Uzklausi un seko norādījumus
·Ierodies skolā 10 minūtes pirms stundu sākuma
•Ienākot skolā, sasveicinies
•Ejot ārā no skolas, atvadies

Pagarinātajā grupā/ pēc stundām

•Ievēro pagarinātās dienas grupas noteikumus
•Klausies un ievēro skolotāja norādījumus
·Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam
·Ievēro klusumu
·Esi pieklājīgs un mierīgs
·Palīdzi citiem

Skolas pagalmā/ Rotaļu laukumā

·Uzturies tikai skolas laukuma teritorijā
·Ievēro drošības noteikumus ārpus skolas
·Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam

 

·Sasveicinies
·Lieto labus vārdus
·Runā pieklājīgi un mierīgi

Ekskursijas

autobusā/ sabiedriskaja transportā

·Ievēro drošības noteikumus transportā

 

·Ierodies laikus noteiktajā vietā
·Seko izkāpšanas pieturai
•Runā pieklājīgi
•Piedāvā sēdvietu meitenēm (sievietēm) un vecākiem cilvēkiem

Bibliotēkā

·Ievēro datortehnikas lietotāju drošību, pienākumus un tiesības
·Saudzīgi izturies pret bibliotēkas iekārtām (plaukti, galdi, krēsli, datori u.c. )
·Meklē palīdzību pie bibliotekāres (grāmatu no augšējā plaukta u.c.)
·Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pēc nepieciešamības
·Pieraksties bibliotēkā kā lasītājs
·Saudzē grāmatas (lieto grāmatu vāciņus u.c.)
·Laicīgi nodod grāmatas
·Ņem tikai tev nepieciešamas grāmatas
·Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pirms vai pēc stundām, starpbrīžos.
·Ienākot sasveicinies
·Runa klusi
·Ienāc/izej klusi atverot/aizverot durvis
·Izturies pieklājīgi pret citiem apmeklētājiem

Tikšanās ar Madonas novada pašvaldības Domes

Izglītības pārvaldes psihologu Inesi Vaniņu notiks otrdien, 6.februārī , no plkst. 17.00. Neformālā sarunā psiholoģe sniegs savus novērojumus un ieteikumus skolēnu uzvedības un  saskarsmes jautājumos, kā arī atbildēs uz jebkuriem vecākus interesējošiem jautājumiem. Sarunas ilgums- līdz 2 stundām. Laipni aicināti visi interesenti!

A.Sārs

Vecāku apmeklējumu nedēļu

piedāvājam lakā no 20.līdz 24.novembrim.  Galvenā apmeklētāju diena -ceturtdiena, 23.novembris. Izņēmuma gadījumos aicinām vienoties ar konkrētiem skolotājiem par citu apmeklējuma laiku. Uz tikšanos skolā!

A.SārsJaunums skolēnu ēdināšanā šajā mācību gadā 

ir pašvaldības apmaksāts launags no 13.septembra katru dienu laikā no plkst.15.00 līdz 15.20. Uz šo ēdienreizi attiecas tie paši noteikumi, kas uz pusdienām. Skolēni uz launagu dodas pagarinātās grupas audzinātāja pavadībā. Ārpus minētā laika pakalpojums netiek sniegts.

A.Sārs

 


12 lieliski iemesli, kāpēc mācīties Kusas pamatskolā:                       

1.       No rītiem Tev nebūs ļoti jāsteidzas- mācību stundas sākas 9.00.

2.       Pēcpusdienās Tev atkal nebūs jāsteidzas- skolas ēkā Tu būsi pieskatīts un  nodarbināts līdz 18.00 vai pat ilgāk (pulciņi, pagarinātās dienas grupa, “MC Pirmais stāvs”, bibliotēka, sporta zāle).

3.       Tev katru dienu 12.10 būs pusstundu ilgs pusdienu starpbrīdis ar garšīgiem ēdieniem un porciju papildināšanu pēc vēlēšanās. Ja pēcpusdienā uzturēsies skolā ilgāk, 15.00  varēsi uzēst launagu.

4.       No jebkuras dzīvesvietas Tevi atvedīs un aizvedīs Aronas pagasta pārvaldes mikroautobusi vai vieglās automašīnas. Ievēro, ka 3 skolotāji un autobusa šoferis Gunārs brauc no Madonas, kas viņiem aizņem tikai 7 minūtes (7 km).

5.       Tu varēsi lepoties, ka mācies visaugstākajā Latvijas pamatskolas ēkā, jo tās jumta kore augstākajā  punktā pārsniedz 5-stāvu ēku ( 18 m). Pa logiem Tu redzēsi horizontu, Gaiziņkalnu un tuvējās stārķu ligzdas. Tu varēsi veikt aizraujošus nobraucienus no skolas kalna visos gadalaikos.

6.       Tev nekad nepietrūks gaisa un vietas, jo Tev vienam piederēs 13m2  telpu – Tu varēsi izkustēties plašajos gaiteņos un vestibilos,  spēlēt galda spēles un kustību rotaļas. Tu būsi veselīgs un reti slimosi.

7.       Izejot pa skolas durvīm, Tu nonāksi tieši dabas vidū starp ābelēm, liepām, puķēm un krūmiem. Tu varēsi izmantot āra klasi, sporta laukumu, rotaļu laukumu (šoruden būs pilnīgi jauns!) , uzlietā ledus laukumu- slidotavu. Ziemā Tu slēposi  skolas vai Smeceres sila trasēs, jo Tev būs viss  nepieciešamais inventārs.

8.       Skolotājs Tev vienam katru mācību stundu veltīs vidēji 3-5 minūtes sava laika, Tu varēsi daudz runāt, uzstāties, vadīt pasākumus un citādi attīstīt savas prasmes.

9.       Tu varēsi  darboties  dažādos pulciņos,  kā velodrošība, keramika, improvizācijas teātris, skolēnu mācību uzņēmumi, kokapstrāde, vizuālā māksla, sporta spēles, mazpulki, tautiskās dejas, dambrete-šahs, rokdarbi.  Varēsi arī mācīties instrumentu spēli un dīdžejošanu, ja Tevi tas interesēs.

10.   Tev būs daudz iespēju pārstāvēt skolu un redzēt pasauli, satikties ar bērniem no citām valstīm (šobrīd norisinās kopīgi projekti ar igauņu, lietuviešu un bulgāru skolēniem).

11.   Tu varēsi  piedalīties neaizmirstamos svētkos- skolas absolventu 95 gadu jubilejas salidojumā 2018.gada maijā. Taču jau 2017.g. septembrī Tu varēsi ar divstāvu autobusu doties visai skolai kopīgā ekskursijā.

12.   Tevi iepazīs un uzrunās vārdā gan direktors Agris, gan skolas saimnieks Aigars, gan šoferis Gunārs, gan garderobes dežurante Ligita, gan citi skolotāji un darbinieki.  Tu mums vienmēr būsi gaidīts un īpašs.

 

P.s.  Vairāk  par Kusas pamatskolu vari uzzināt : www.kusasskola.mozello.lv, kā arī Madonas novada mājas lapā: www.madona.lv

 

 

Kusas pamatskolas direktors                                                                              /Agris Sārs/

15.06.2017.

Kusas pamatskolas darbs 2016./2017. mācību gadā.

Analīze un secinājumi.

 

Gada galveno uzdevumu izpildē veikts sekojošais:

 

1.      Attīstīt izglītojamo lasītprasmi.

 

Jautājums pēdējos mācību gados allaž ir aktuāls. Turpināta tradicionālā  lasīšanas veicināšanas forma „mīļgrāmatas” lasīšana. Dzejas dienās publiski lasīta dzeja. 21 skolēns 1.-4.kl. grupā bija aktīvs Bērnu žūrijas lasītājs, izlasot visas grāmatas. Kopā ar epizodiskajiem lasītājiem apmēram 40% skolēnu bija saistīti ar  Bērnu žūriju.  Mācību priekšmetu stundās lietoti skaļās un klusās lasīšanas, krustvārdu mīklu risināšanas uzdevumi, ātras uztveres un izvēles testi u.c. metodes un paņēmieni. Atraktivitātes varētu būt vairāk. Varbūt  lasītāju disputi-viktorīnas par “mēneša” grāmatu?  

 

2.      Pilnveidot mācību portāla “uzdevumi.lv”izmantošanu.

 

           Jau no mācību gada sākuma notika darbs mācību portālā “uzdevumi.lv”.  PROF licences bija visiem 5.-9.klases skolēniem, kā arī 10 skolotājiem. Pēc lietošanas aktivitātes skolai Madonas novadā tāpat kā 2015./16. mācību gadā bija 4.augstākais līmenis (augstāks bija 3 vidusskolām), lietojumu kopējais skaits 24018, kas skolu TOP ir 159. vieta Latvijā (no 1144). Statistika uzrāda 57 aktīvus skolēnus un 8 aktīvus skolotājus.

 

3.      Izzināt dzimtu un māju vēsturi, veicinot skolēnu piederības sajūtu ģimenei un tuvākajai apkārtnei

          

            Mācību gada laikā šie jautājumi regulāri tika aktualizēti. 2016.g.oktobrī realizējām akciju “Mans mantojuma skapis”. Noorganizējām 3 velobraucienus pa apkārtnes ceļiem. Novembrī izspēlējām spēli “Vai tu pazīsti Aronas pagastu?” Dzimtās valodas nedēļā (2017.g. februārī-martā) vācām vietvārdus un mājvārdus. Iesaistījāmies P.Apiņa fotogrāfiju albuma  Ļatvijai 100” tapšanā, aprīlī nosūtot 16 melnbaltas fotogrāfijas par dzīves norisēm Kusā. Baltā galdauta svētkos 3.maijā runājām par mājām, kokiem, ģimenēm. Mājvārdu sarakstu veidošana turpinājās līdz pat mācību gada beigām. Klašu pārgājienos iepazīta tuvākā apkārtne, pabūts klasesbiedru mājās.

 

             4. Pilnveidot individuālo darbu ar skolēniem.

 

             Individuālā darba nozīme pieaugusi sakarā ar apvienoto klašu ievērojamo īpatsvaru (1./3., 5./6., 8./9.). Skolotāji brīvprātīgi daudz strādāja ar vienīgo 5.klases skolēnu, diviem 8.klases skolēniem, kā arī visu mācību gadu piedāvāja konsultācijas visos mācību priekšmetos. Virkne skolēnu sagatavoti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī dažādos ārpusstundu konkursos un sacensībās. Skolēni ar diagnosticētiem mācīšanās traucējumiem saņēma nepieciešamos atbalsta pasākumus. Lielāka uzmanība pievērsta skolēnu individuālā progresa dinamikai, to izvērtējot katra mācību pusgada beigās un lietojot morālus un materiālus stimulus. 1.pusgadā stimulu kritērijs bija vidējā atzīme 6,5 un neviena vērtējuma zem “6”, otrajā pusgadā- skolēna individuālais progress salīdzinājumā ar 1.pusgada vidējo atzīmi.

 

            5. Realizēt Nordplus Junior jauniešu apmaiņas projektu “Darīsim kopā” 6.-7.kl.

            

            Skolotāja I.Sāre visu mācību gadu vadīja projekta interesentu un atbalstītāju pulciņu 6.-7. klases skolēniem. 2017.g.20.oktobrī notika projekta skolu videokonference. Sekoja plānošanas un realizācijas pasākumi. Projekta logo konkursā tika izvēlēts Kusas pamatskolas skolēna U.Beķera piedāvājums. 2017.g.martā Klaipēdā (Lietuva) notika pirmā klātienes jauniešu tikšanās ar dzīvošanu ģimenēs. Projekta dalībnieki ir attīstījuši savas valodu un komunikāciju prasmes. Nākošā projekta klātienes sesija notiks pie mums 2017.g. septembra nogalē.

 

 

Kopumā mācību gada galveno uzdevumu izpildē varam būt gandarīti par paveikto.  Vēlams tos  pēctecīgi turpināt saskaņā ar skolas attīstības plānu, kā arī akreditācijas komisijas ieteikumiem.

 

 

Citi svarīgākie notikumu, sasniegumi, rādītāji:

 

Skolēnu skaits uz 01.09.2016. bija 71, uz 31.05.2017. 73. Darbojās 3 apvienoto klašu komplekti: 1./3., 5./6. un 8./9.  Uz 2017./2018.mācību gada 1.klasi prognozējami 6-8 skolēni.

 

No  2017. gada 9. klases absolventiem (12) apliecību par pamatizglītību saņēma 10 skolēni,  2 skolēni- liecību.

 

Gada mācību darba analīzē konstatējami vairāki labi sasniegumi mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs ( Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības):   godalgotas vietas 2 skolēniem: Egitai Blaus- 3.vieta matemātikas olimpiādē 9.kl., Oskaram Jansonam- 2.vieta angļu valodas olimpiādē.

 

Skolēni guvuši teicamus panākumus vairākos izglītojošos konkursos:

1)      Laureāta nosaukumu (2.vieta) Valsts valodas aģentūras konkursā “Ļabi vārdi sirdi silda”ieguva K.Miklašonoks (4.kl.),

2)      R.Blaumaņa literāro darbu konkursā atzinību ieguva A.Šivcāne un S.Bērtiņa (7.kl.),

3)      I.Indrānes literārās jaunrades konkursā atzinību ieguva J.Dzene (7.kl.),

4)      M.Pelša sacerētais dzejolis tiks iekļauts bērnu dzejas gadagrāmatā “Ģarā pupa 2017”,

5)      M.Dvēselītis kļuva par uzvarētāju VJĢS atklātajā olimpiādē 6.-7.kl.grupā, kā arī kļuva par visas 2016.g.sezonas uzvarētāju kopvērtējumā,

6)      skolas 6.-9.kl. komanda ieguva 2.vietu Madonas Valsts ģimnāzijas rīkotajā erudīcijas spēlē “Es savam novadam”,

7)      Zelta medaļu Latvijas skolu ziemas sporta festivālā orientēšanās sportā ieguva U.Beķeris (7.kl.),

8)      Fischer skolēnu slēpošanas čempionāta 3.posmā U.Beķeris izcīnīja 2.vietu V14 grupā,

9)      U.Beķeris izcīnīja 1.vietu novada skolēnu spartakiādē C grupā orientēšanās sportā,

10)  S.Blaua izcīnīja 2.vietu novada skolēnu spartakiādē  C grupā vieglatlētikā,

11)  Latvijas Jauno ceļu satiksmes dalībnieku foruma sacensībās 2017.g.   komanda „Kusa-1” ( S.Kruglova, L.Sidrevics, S.Bērtiņa, R.Vilciņš)) izcīnīja uzvaru 1.kārtā (novads), 3.vietu 2.kārtā (Gulbenes reģions) un 9.vietu 3.kārtā (valsts fināls),

12)  godalgotas vietas Latvijas individuālajās velodrošības sacensībās „Baložu velodrošība” ieguva  S.Bērtiņa, R.Vilciņš, P.Ābola, M.Zvirgzdiņš, S.Kruglova, L.Sidrevics, I.Miklašonoks

13)  7.-9.kl. skolēnu grupa ar labiem panākumiem piedalījās Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās Valmierā. 2016.g.sezonas kopvērtējumā iegūta 6.vieta starp 24 skolu komandām

14)  skolai otrā vieta 2016./2017.m.g. Madonas reģionālās skolēnu spartakiādes kopvērtējumā C grupā

 

 Kā spilgtākie ārpusstundu notikumi minama tradicionālā Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, lāpu gājiens), Ziemassvētki, Baltā galdauta svētki, Popiela, zvana svētki un izlaidums. Kā jaunu tradīciju sākums vērtējama Ledus sporta diena un Meteņu dienas nobrauciens no skolas kalna.

 

Kā nozīmīgi skolēnus saliedējoši pasākumi vērtējami skolas kopīgā mācību ekskursija uz Līgatnes dabas takām, Mores kauju muzeju un safari, kā arī vienotās sporta dienas ar jauktajām komandām.

 

Mācību gada laikā skolēni mazākās grupās (klasēs) devušies ne mazāk kā 20 mācību un atpūtas ekskursijās, pārgājienos.  

 

2016./2017. gadā skola turpināja līdzdalību „Junior Achievement- Yuong Enterprise Latvija” dalībskolu programmā un aktīvi piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu pasākumos Madonā (skolēnu uzņēmumi: „Lai prieks!”- dāvanu maisiņi, dāvaniņas svētkos un „Koka pasaule”- koka paliktnīši, trauciņi, dekori).

 

Skola aktīvi iesaistījās SIA „Zaļā josta” organizētajā konkursā „Tīrai Latvijai!”-izlietoto bateriju vākšanas konkursā (savāca 111 kg bateriju), kā arī makulatūras vākšanas konkursā (savākti 2344 kg ) un papildkonkursā par pašgatavota iesaiņojuma papīra dizainu.

 

No 2016./2017. mācību gada sākuma ar pašvaldības atbalstu tika palielināts skolas interneta pieslēguma ātrums- realizēta pāreja uz platjoslas pieslēgumu.

 

Uzlabota skolas fiziskā vide: tika uzstādītas mūsdienīgas kabīnes 2.stāva tualetēs, kā arī turpināta skolas iekšējo durvju vērtņu nomaiņa (4 jaunas vērtnes).

 

No 2016./2017. mācību gada sākuma skolas ēdnīca apkalpo arī pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, apvienotajā ēdnīcā strādā 3 darbinieki. 

 

Tradicionāli plašs bija skolas interešu izglītības piedāvājums: visu mācību gadu darbojās  13 dažādi pulciņi. Pirmajā pusgadā darbojās arī mūsdienu deju pulciņš.

 

Skolā turpināja darboties tautskola ar neformālās izglītības piedāvājumu visu vecumu iedzīvotājiem.

 

Kusas pamatskolā notika apmācības kursi skolotājiem un darbiniekiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Aktīvi darbojās skolas padome. Ar tās iniciatīvu un atbalstu tika realizēta akcija “Keramikas darbu vitrīna”, kā arī virkne ārpusstundu pasākumu (Miķeldienas tirgus, nobrauciens no skolas kalna, dižozola atbrīvošanas akcija, sporta diena uz ledus, Baltā galdauta svētki Bija jūtams skolas padomes aktivitātes un ietekmes pieaugums.

 

Turpinājās aktīva sadarbība ar multifunkcionālo centru „Pirmais stāvs” un  biedrību „Aronas pīlādzis”, realizējot jauniešu projektus, kā arī centra resursus izmantojot mācību un ārpusstundu darbā.

 

Secinājumi

Vadoties pēc pedagoģiskās padomes sēžu un iekšējās kontroles materiāliem, kā arī ievērojot skolas pēdējo darba gadu pēctecību, apzināti sekojoši skolas darba aktuālākie uzdevumi:

 

 1. Jāpilnveido individuālais darbs,  jāmeklē motivācijas formas skolēnu individuālās dinamikas veicināšanai.
 2. Jāgatavojas pārejai uz kompetencēs balstīta mācību satura iedzīvināšanu.
 3. Jāturpina skolēnu lasītprasmes veicināšana.
 4. Jāatjaunina un jāpilnveido moderno tehnoloģiju bāze un to pielietojuma prasmes.
 5. Jāuzlabo skolas fiziskā vide: garderobes, gājēju celiņi un kāpnes, rotaļu laukumi, sporta laukums.
 6. Jāizvērtē  telpu un citu resursu, tajā skaitā cilvēkresursu, tālākas optimizācijas pasākumi.
 7. Jāturpina Nordplus Junior jauniešu apmaiņas projekts „Darbojamies kopā!”
 8. 2018.g. pavasarī jāorganizē skolas 95 gadu absolventu salidojums.
 9. Jāpilnveido komunikācija ar vecākiem.

A.Sārs

Par skolas padomē  2016.gadā paveikto 

 Labdien!

  Esam jauna gada sākumā, visi noteikti vēlamies sākt to ar kādu jaunu apņemšanos vai ieceri. Novēlu, lai izdodas!

  Arī skolas padomei 2016. gadā bija konkrētas ieceres, ko mēs vēlējāmies izdarīt. Droši vien, spilgtākais notikums bija pavasara koncerts ar  lipīgo dziesmiņu” KUR”, kopīgu dziedāšanu, dancošanu un beigu beigās gardu "kūkošanu".

  Tika rosināta ideja par skolas fonda veidošanu, lai varētu centīgākos skolēnus prēmēt. Tomēr apspriežot visus par un pret, šī iecere tālāk netika virzīta.

  Vēl viena laba lieta, ko izdevās mazliet iekustināt, bija launags. Lai gan papildus līdzekļi tam nav piešķirti, mūsuprāt, arī pašreizējais risinājums darbojas labi. Skolas padome kopā  mazpulcēniem un viņu vadītāju Baibu kopīgi pievārīja vairāk kā divdesmit litrus ievārījuma launaga vajadzībām. Paldies Baibai par ziedoto cukuru!

  Kopš Mārtiņdienas sākām akciju “VITRĪNAS IZVEIDE KERAMIKAS DARBIŅIEM”. Esat bijuši ļoti atsaucīgi, un kopīgiem spēkiem esam saziedojuši gandrīz 90 eiro. PALDIES!!! Jau drīz vien vitrīna ar mazo mākslinieku darbiņiem atradīs vietu skolas foajē.

Janvāris skolā būs pieklājības mēnesis.Šis ierosinājums nāca no vecākiem, tāpēc lūdzam pārrunāt mājās ar bērniem par viņu attieksmi pret skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Skanīgs “labrīt”, “lūdzu” un “paldies” var skolā ienest daudz omulīgāku ikdienu.

  Klimatisko  apstākļu dēļ vēl nav izdevies uzliet hokeja laukumu. Ļoti ceram, ka sagaidīsim noturīgu salu.

  Aicinām nākt ar ierosinājumiem, kā kopīgiem spēkiem skolas dzīvi padarīt saviem bērniem aizraujošāku.

      LAIMĪGU JAUNO GADU!!!  

 

Aira Pūce, skolas padomes vadītāja 

Priekšlikumu izveidot keramikas vitrīnu

izteica skolas padomes vecāki. Lai popularizētu mūsu skolas unikālo keramikas pulciņu un brīnišķīgos māla izstrādājumus, vecāki ierosināja skolas vestibilā vai kādā citā koplietošanas telpā izvietot īpašu paraugu vitrīnu. Lai savāktu līdzekļus šim projektam, tika nolemts tirdziņos piedāvāt bērnu keramikas darbus par ziedojumiem. Aicinām atbalstīt šo ieceri!

A.Sārs 

 

Par "uzdevumi.lv"izmantošanu mācību darbā

Ar šī gada janvāri aktīvi izmantojam šo mācību atbalsta portālu skolēnu darba dažādošanai. Sevišķi pateicīga te dažādu mājas darbu un patstāvīgu treniņuzdevumu pildīšana. Reģistrējoties portālā, te bez maksas var darboties arī jebkurš pieaugušais. Virtuālajā skolā iespējams papildināt vai uzlabot zināšanas visos mācību priekšmetos. Ja vecāki vēlas kontrolēt sava bērna aktivitāti un rezultātus, pieejams maksas pakalpojums, līdzīgi kā "e-klasē ".

22.02.2016.                                                                                                                                                                 A.Sārs  

PAR IZMAIŅĀM SKOLAS PADOMĒ

2.februārī notika skolas padomes pārvēlēšanu sanāksme, kurā padomes vadību uzņēmās 1.klases pārstāve AIRA PŪCE-FREIJA (Kārļa mamma).

Šajā sabiedriski atbildīgajā darbā Aira nomainīja DACI BADUNU. Paldies Dacei par darbu vairāku gadu garumā un veiksmi Airai, to pārņemot! Uzņemoties jauno pienākumu, Aira uzsvēra, ka viens nav karotājs un ka viņa sagaida aktīvu atbalstu no visiem vecākiem. Lai izdodas!

A.Sārs


Cik smagai jābūt skolas somai?

Lai novērstu skolēnu fizisku pārpūli, nēsājot neveselīgi smagas somas, tās būtu regulāri jāpārkārto. Pastāvošās veselības normas  par šo jautājumu sniedz konkrētu atbildi : Derīgi zināt

Skolas somas svars:
skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem - 2,5–3,5 kg,
skolēniem vecumā no 9-11 gadiem - 3,5–4 kg,
skolēniem vecumā no 12-13 gadiem - 4–4,5 kg,
skolēniem vecumā no 14-15 gadiem-4,5-5 kg

A.Sārs
 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .